مشاور و درمانگر
تلفن تماس: ۰۹۱۲۵۸۵۴۷۶۷
mehrnoushdavaie@gmail.com : ایمیل

ساکن : تهران
سوابق تحصیلی
کارشناسي، مشاوره – دانشگاه علامه طباطبائي

کارشناسي ارشد، مشاوره – دانشگاه علامه طباطبائي

عنوان پایان نامه: تاثیر آموزش مسئولیت پذیری بر سبکهای تصمیم گیری

مادران در قبال فرزندان
دکتری، مشاوره – دانشگاه آزاد اسالمي بروجرد

عنوان پایان نامه: مقایسه اثربخشی مداخالت زوج درمانی مبتنی بر واقعیت
درمانی با هیجانمدار بر میزان بهزیستی روانشناختی، کیفیت زندگی
زناشوئی، شادکامی و تاب آوری
۱۳۹۲ الی ۱۳۹۰
۱۳۹۴ الی حال حاضر
سوابق حرفه ای
مشاور – هنرستان مهر وطن- شهر تهران – منطقه ۷

مشاور بالینی
آسیب شناسی مشکالت خانواده

۱۳۹۳ الی ۱۳۹۱
مشاور – مجتمع عماد – شهر تهران- منطقه ۱۲

تدریس و مشاوره

حضور در کالس ها- آموزش مهارتهای زندگی و تکنیکهای غلبه بر
اضطراب امتحان و ارائه- مشاوره فردی و گروهی به دانش آموزان و خانواده ها
آموزش توانمندسازی مادران- آموزش و نظارت بر فرآیند کار در بکارگیری
تکنیکهای رفتار درمانی جهت تغییر و اصالح رفتار دانش آموزان

۱۳۹۳ الی ۱۳۹۱

کارشناس MMT – کلینیک شایان شریف – شهر تهران- منطقه ۱
مشاوره فردی به وابستگان دارو- تکنیکهای انگیزشی- خودپایشی- تقویت
رفتارهای منتج به هدف- مشاوره به خانواده ها و وابستگان بیمار
مشاوره– مراکز مشاوره و راهنمایي وابسته به آموزش و پرورش – شهر
تهران-منطقه ۱۹
مشاوره تحصیلی
مشاوره فردی و گروهی به خانواده ها در حوزه اختالالت یادگیری، آسیبهای
ناشی از خانواده های آشفته
مشاوره– مراکز مشاوره و راهنمایي وابسته به آموزش و پرورش – شهر
تهران منطقه ۷
مشاوره تحصیلی
۱۳۹۸ الی ۱۳۹۲
۱۳۹۴ الی ۱۳۹۲
۱۳۹۶ الی ۱۳۹۲
سوابق تدریس
درسنامه اعتیاد و راههای پیشگیری از آن
مهارتهای خودآگاهی و ابراز وجود در نوجوانان
حریم شخصی مهارت نه گفتن
هدفمندی و ارتقا انگیزه
توانمندسازی مادران
مهارتهای برقراری ارتباط مسئوالنه و اثربخش
روابط فرا ازدواجی
گواهینامه ها
دوره های تخصصي

گواهینامه کارآموزی تربیت مشاور و درمانگر خانواده و ازدواج
 MMT و ماتریکس- دکتر آذرخش مکری
شناسایی مواد مخدر- دکتر آذرخش مکری- مرکز ملی مبارزه با مواد مخدر
دوره آموزشی مثلث و مثلثسازی، خیانت و طالق- دکتر ثنائی
دوره دو ساله سوپرویژن- دکتر اکبری
مشاوره قبل از ازدواج- دکتر اکبری
دوره تخصصی اعتیاد و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی- دکتر اقلیما
دوره آموزش گشتالت درمانی
دوره آموزش فنون درمان اختالالت اضطرابی- دکتر ابوالفضل محمدی

صاحبی علی دکتر – Acceptance and commitment therapy (ACT) تخصصی دوره
 ۴ سطح دورههای تخصصی تئوری انتخاب و واقعیت درمانی از پایه تا پیشرفته- دکتر علی صاحبی
مهارتها

مشاوره خانواده و پیشگیری از آسیبها
عدم سازگاری زناشوئي
مشکالت فرزندپروری
مشاوره مدرسه
اختالالت یادگیری
مشاوره در زمینههای اعتیاد، سوء مصرف مواد
اجرا، تفسیر و تحلیل آزمونهای روانشناسي در حوزه نیازسنجي و تعیین عالیق شغلي

آزمون رغبت سنج هالند
نیازهای گالسر
MBTI آزمون
سایر مهارتها
آشنایي با زبانهای خارجي
 فارسی
 انگلیسی
مهارتهای نرم افزاری
نرم افزارهای آفیس
جوایز و دستاوردها
دانشجوی منتخب نمونه دانشگاه عالمه طباطبائي در سال ۱۳۹۳

مقاالت علمي
 The effects of accountability training on mother in terms of decision making styles about
children, Journal of Social Issues & Humanities, Vol. 3, No. 4, 2015

Rate this post