تحصیلات:

دکتری: روانشناسی

کارشناسی ارشد:  روانشناسی عمومی

کارشناسی : روانشناسی بالینی

حوزه تخصصی:

مشاوره نوجوان، فردی، نوروفیدبک، tdcs

سوابق فعالیت های حرفه ای:

1- همکاری با مرکز ترک اعتیاد به مدت سه ماه

2- همکاری با مرکز مشاوره حس نو

3- گذراندن دوره کارورزی نوروفیدبک در بیمارستان تریتا

4- نروتراپیست مرکز مشاوره نیک اندیشان به مدت دو سال

5- همکاری با مرکزمشاوره فردوس به عنوان نروتراپیست

6- همکاری با مرکزمشاوره طلوع آرامش به عنوان نروتراپیست

7- همكاري با مركز مشاوره دانشگاه تهران

مقالات چاپ شده :

1- مقاله با عنوان نقش طرحواره های ناسازگار اولیه دانشجویان در وابستگی آنها به نیکوتین در دومین کنفرانس سالانه پزوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

2- مقاله با عنوان نقش طرحواره های ناسازگار اولیه و روش های مقابله با استرس دانشجویان در وابستگی آنها به نیکوتین در پنجمین همایش ملی پزوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران دانشگاه تهران

کارگاه های آموزشی:

1 – مدرک نروفیدبک عمومی از مرکز مشاوره دانشگاه تهران

2- مدرک نروفیدبک پیشرفته از مرکز مشاوره دانشگاه تهران

3- درمان مبتني بر پذيرش و تعهد 48 ساعته(ACT)

4- درمان مبتني بر شفقت CFT  16 ساعت انجمن روانشناسی ایران

5- TDCS تحریک الکتریکی مغزی مرکز مشاوره دانشگاه تهران

6- ورکشاپ هیپنوتیزم

7- مدرک دوره شناختی رفتاری تحت نظر دکتر ابوالفضل محمدی به مدت 110 ساعت

8- مدرک مایندفولنس تحت نظر دکتر حمیدپور به مدت 16 ساعت

Rate this post