موسیقی درمانی

ریتم به ویژه در شکل موسیقی و بازی، به عنوان قسمتی از آموزش انسان ها و فرهنگ های مختلف، امری مهم تلقی میشود. بازی هایی که محور آن حرکت است، راحت ترین و سریع ترین مسیر را برای تحرک قابلیت های مغزی کودکان فراهم میکند. در درون حرکت به خصوص بازی های قاعده دار که وجه ساده نمایش، موسیقی و شعر و ترانه است، ویژگی هایی چون ریتم، هماهنگی، آهنگ و موسیقی وجود دارد.

این نوع بازی ها ظرفیت های حسی و حرکتی کودکان را به طور هدف دار به کارمی گیرند.تاریخچه استفاده از موسیقی به عنوان روشی برای درمان به زمان ارسطو و افالطون باز  میگردد. از آن زمان به بعد رگه هایی از استفاده از اصوات و آهنگ ها برای درمان بیماری های مختلف بکار رفته است.

موسیقی درمانی بزرگسالان و سالمندان:

شنوندگان یک قطعه موسیقی به دلیل اینکه عبارات اهنگین و هماهنگ های مشابهی را به کار می اورند از ان قطعه لذت میبرند. در واقع باید حافظه طوالنی مدت سالم باشد تا تجربیات شنیداری و احساسی گذشته با شنیدن قطعه موسیقی جدید تداعی شود. در حالیکه حافظه کوتاه مدت برای تشخیص این اهنگ شنیده شده با چه آلات موسیقی نواخته شده و تفاوت های ان نسبت به اهنگ های اشنا برای شخص به کار می اید..

علاوه بر ان مشارکت لوب گیجگاهی-تحتانی چپ و لوب پیشانی برای یاد اوری و شناخت موسیقی اشنا در بررسی های تصویربرداری مغز مشاهده است. موسیقی نه تنها برای رشد مهارت های زبانی اهمیت دارد بلکه به عنوان نیروی کمکی برای حافظه بوده و در رشد مهارت های حرکتی نقش مهمی بازی میکند