دکتر مهرنوش دوایی
دکتر مهرنوش دوایی

دکتر مهرنوش دوائي

سابقه کار: 14سال
محل کار:  ایران ،تهران
محل کار کنونی:  کلینیک ندای امید
نوع همکاری با کلینیک :  مشاوره خانواده ،اعتیاد،زوج درمانی
مدارک تحصیلی:کارشناسي، مشاوره – دانشگاه علامه طباطبائي ،کارشناسي ارشد، مشاوره – دانشگاه علامه طباطبائي،دکتری، مشاوره – دانشگاه آزاد اسالمي بروجرد

 

ایمیل: mehrnoushdavaie@gmail.com

مقاالت علمي
 The effects of accountability training on mother in terms of decision making styles about
children, Journal of Social Issues & Humanities, Vol. 3, No. 4, 2015.