باکس هشدار

جعبه هشدار روشی ساده و جالب برای نمایش برخی از اطلاعات مهم است که توجه بازدید کنندگان وب سایت شما را جلب خواهد کرد.
خطر ! اشتباهی رخ داده لطفا دوباره تلاش کنید.
موفق به شما تبریک می گویم که عملیات با موفقیت انجام شد!
حلقه ! برای سایه باریک واقعی لطفا بایستید!
پشتیبانی ! برای پشتیبانی به ما پیام دهید
آب و هوا ! امروز باران می بارد
مهم ! قبل از درخواست مطالعه کنید