تصویر قبل و بعد

قبل - پس از تصویر اجازه می دهد تا برای نشان دادن دو موقعیت های تصویری در جلوه کشویی جذاب و مدرن!

لایه افقی

before-after before-after
Before
After

لایه عمودی

before-after before-after
Before
After