شمارنده

شمارش معکوس یک روش مدرن برای نمایش زمان باقی مانده است قبل از یک رویداد یا هر چیزی که برنامه ریزی شده است.