مبادله تصویر

هنگامی که عنصر را شناور می کنید ، تصویر 1 خواهد بود مخفی و دوم با ده سبک ممکن نشان داده می شود

استایل هاور 3

استایل هاور 2

استایل هاور 1

استایل هاور 6

استایل هاور 5

استایل هاور 4

استایل هاور 9

استایل هاور 8

استایل هاور 7

استایل هاور 10