جداکننده خط

جدا کننده خط یک عنصر پیشرفته است که می توانید برای افزودن خط با چندین سبک و نمایش جلوه ها و ترازها نیز استفاده کنید

در اینجا چند نمونه رنگ آورده شده است

تراز چپ

تراز وسط

تراز راست

رنگ گرادینت

برخی از ترکیبات احتمالی

عنوان شما اینجا می رود

عنوان شما اینجا می رود

عنوان شما اینجا می رود