مشاوره و پاسخگویی عاطفی کلید یک عمر زندگی با عشق
27
فوریه

مشاوره و پاسخگویی عاطفی کلید یک عمر زندگی با عشق

مشاوره و پاسخگویی عاطفی کلید یک عمر زندگی با عشق قلبی که به قلب دیگری پاسخ ندهد رو به مرگ میرود. پرل باک: ما معمولاً میگوییم فلان قضیه عاطفی مرا تکان داد. وقتی کسانی که دوستشان داریم احساسات شان را به ما نشان می دهند برای ما تکان دهنده است. زوج ها برای اینکه بتوانند […]

ادامه مطالب