با ما بهترین خدمات مشاوره ای را دریافت کنید

ما میتوانیم بهترین خدمات مشاوره ای و روانشناسی را به شما ارائه کنیم.

کلینیک ندای امید، یک مرکز تخصصی مشاوره و روان درمانی است که از سال 1399 و با مدیریت خانم دکتر رمضانخانی فعالیت خود را با شماره پروانه “974-م” آغاز کرده و هدف آن ارایه خدمات جهت مداخالت روان شناختی و مشاوره با مجوز سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران است.

استانداردهای اصیل ندای امید،بتنی بر صالحیت مسئولیت ، روابط حرفه ای و رازداری است . در این کلینیک در حیطه هایی به ارایه خدمات حرفه ای، پژوهشی و آموزشی می پردازیم که صلاحیت لازم برای انجام دادن آن ها را احراز کرده ایم و فقط روش های درمانی و مشاوره ای را که برای آنها آموزش دیده و در آن ها تجربه پیدا کرده ایم، به کار می گیریم .

کلینیک ندای امید به نقش و تاثیر عوامل فرهنگی، قومی، نژادی، جنسیتی، دینی، مذهبی در چارچوبی که با کار آن ها ارتباط پیدا می کند، توجه دارد و همواره برای توسعه، روزآمد کردن صلاحیت و توانایی های حرفه ای خود تالش می کند.

معرفی پزشکان ما و زمینه های کاری تخصصی آنها: