مرکز استعدادیابی تهران
29
نوامبر

مرکز استعدادیابی تهران

مرکز استعدادیابی تهران و هزینه استعدادیابی کودکان استعدادیابی کودکان و مراجعه به مرکز استعدادیابی کودکان یا مرکز استعدادیابی تهران بسیار اهمیت دارد. چرا؟ می‌توان گفت که بزرگترین سرمایه‌ی نسل بشر، کودکانند. کودکان امید آینده‌ی ما هستند. راهنمایی و هدایت درست کودکان، طبق علاقه و ذوق و استعداد خودشان، و نه با اجبار وظیفه‌ای ارزشمندی است. چه […]

ادامه مطالب